WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - 2020

WIEDZ I MĄDRZE JEDZ – CZYLI JAK ZWIĘKSZYĆ ODDZIAŁYWANIE KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW ŻYWNOŚCI NA ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY OBSZARÓW WIEJSKICH BY WDROŻYĆ EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD W POLSCE.

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA FILMÓW W CYKLU „WIEDZ I MĄDRZE JEDZ''

Filmy realizowane są w ramach operacji pt „Kampania Medialna „Wiedz i Mądrze Jedz” 2020 czyli jak zwiększyć oddziaływanie Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polsce”.

Szczególnie zapraszamy do obejrzenia 2 odcinków w których prezentowane są sylwetki producentów z terenu Ziemi Kamiennogórskiej oraz opis inicjatywy Inkubatora Przedsiębiorczości, organizującego rynek produktu lokalnego.

Wszystkie odcinki będą również dostępne na stronie https://www.prostoodrolnika.pl

Cele kampanii

Celem kampanii jest przygotowanie i zrealizowanie OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII MULTI-MEDIALNEJ WIEDZ I MĄDRZE JEDZ opisującą możliwości i przykłady organizowania rynków lokalnych i rozwijania systemów Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności (KŁŻ) w większej skali oraz przeprowadzenie BADAŃ POTENCJAŁU RYNKÓW LOKALNYCH w 4 województwach.

Kampania przyczyni się do budowania świadomości wśród producentów, konsumentów, organizatorów systemów KŁŻ oraz interesariuszy rynku żywności o znaczeniu, efektów oraz potencjale rynkowym rozwoju systemów KŁZ. Zwrócimy uwagę na pozytywne i obiecujące rozwiązania skalowania systemów KŁŻ w Polsce i w innych krajach UE, aby pokazać że Polskie doświadczenia i rozwiązania mają potencjalnie duże znaczenie dla wdrożenia w praktyce nowego priorytetu Komisji Europejskiej pn. Europejski Zielony Ład oraz z nimi związaną strategię „Od Pola do Stołu”.

Problem, który zaistniał – na który nasza Kampania odpowiada – to brak wiedzy i zrozumienia istoty potencjału wykorzystania małych gospodarstw rolnych do produkcji rolnej i żywnościowej w małej skali jako elementu rozwoju rynków lokalnych. Z kolei brakuje wiedzy i zrozumienia ze strony konsumenta i potencjalnych organizatorów rynków lokalnych i systemów KŁŻ co do potencjału sprzedaży bezpośredniej i korzyści z tym związanych.  Zatem nasza Kampania, to próba odpowiedzenia na następujące 3 pytania:

a) Jakie jest potencjał małych gospodarstw rolnych dla rozwoju rynków lokalnych (w oparciu o systemy KŁŻ i sprzedaż bezpośrednią)? Jak osiągnąć większą skalę oddziaływania?
b) Jaki jest potencjał ze strony konsumentów w odniesieniu do rynków lokalnych i kupowania wprost od rolnika? Jak osiągnąć większą skalę sprzedaży?
c) W jaki sposób Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), samorządy oraz inne instytucje mogą wspierać rynki lokalne i rozwój systemów KŁŻ, aby nie były one marginesem na rynku żywności?

Kampania będzie zrealizowana za pośrednictwem produkcji cyklu 12 specjalnie przygotowanych filmów-reportaży, które będą emitowane w ogólnopolskiej telewizji oraz w internecie jako podstawy do działań informacyjno-promocyjnych. Omówimy zapotrzebowanie na innowacje w zakresie organizacji sprzedaży bezpośredniej w większej skali, wskazując ciekawe i obiecujące inicjatywy i rozwiązania w kraju i zagranicą. Nasi eksperci będą odpowiadać na zadanie nam pytania.

Zidentyfikujemy ciekawe inicjatywy związane z wzmacnianiem i rozwijaniem rynków lokalnych i zarekomendujemy produkty lokalne i regionalne oraz tych producentów, którzy działają w oparciu o metody ekologiczne i tradycyjne.

Operację realizuje Iso-Tech z partnerami: Polska Fundacja Innowacji oraz Małopolska Izba Rolnicza.

Program jest realizowany i finansowany w ramach partnerstwa KSOW (Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich)